අද රාත්‍රියේ දකුණු පළාතේ අහසින් ගමන් කල අමුතුම ආකාශ වස්තුවේ වීඩියෝව මෙන්න.

 

අද දින රාත්‍රියේ දකුණු පළාතේ අහස මතින් ශබ්දය සහ ආලෝකය නිකුත් කරමින් ගමන් කල ආකාශ වස්තුව ගැන තවම නිශ්චිත අදහසක් නැතත්, මෙහි වීඩියෝවක් අප වෙත් ලැබී තිබෙනවා. මෙය මෙහි ගමන් ගත වස්තුවේ බවයි සඳහන් වුනේ.

3 thoughts on “අද රාත්‍රියේ දකුණු පළාතේ අහසින් ගමන් කල අමුතුම ආකාශ වස්තුවේ වීඩියෝව මෙන්න.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *